Rain At Swim Beach, Monhegan Island, Maine

Rain At Swim Beach, Monhegan Island, Maine

Rain at Swim Beach, Monhegan Island, Maine

12 x 9

Pastel